Меню
Мы используем файлы cookie. Они помогают улучшить ваше взаимодействие с сайтом.
OK
Obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.4bookashki.com jejímž provozovatelem je fyzická osoba podnikající Denis Yefremov, náměstí Přátelství 1518/5, 102 00 Praha, IČ 07666691 (dále také jen "Prodávající").

Smluvní vztah vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím zboží.


Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavření kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Denis Yefremov, jakožto Prodávající, na jedné straně a Kupujícím na straně druhé.

Je-li smluvní stranou Kupující, který má postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v e-shopu www.4bookashki.com těmito Obchodními podmínkami a kogentními ustanoveními práva občanského, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.

Je-li smluvní stranou Kupující, který nemá postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v e-shopu www.4bookashki.com těmito Obchodními podmínkami a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v rámci závazkových vztahů, které vznikají při prodeji zboží v e-shopu 4bookashki.com.Vymezení pojmů

 • Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícím výrobky nebo poskytuje služby.

 • Zákazníkem e-shopu 4bookashki.com je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem, a Kupující, který spotřebitelem není.

 • Kupující, který je spotřebitelem nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu 4bookashki.cz jsou závazné dle ustanovení těchto Obchodních podmínek. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem.

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je akceptací návrhu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky Prodávajícím informativním e-mailem či telefonicky na infolince. Objednávky zasílané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, a prohlášení o souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, může Prodávající považovat za neplatnou objednávku a nebude je tak považovat za návrh na uzavření Kupní smlouvy.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři, objednávce či uvedená při telefonickém hovoru na infolince.

Pokud cena nabízeného produktu a jeho skladová dostupnost uvedené v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího nesouhlasí s údaji uvedenými v internetové nabídce Prodávajícího a v následné objednávce Kupujícího, není potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího považováno za akceptaci, ale za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. V takovém případě má Kupující právo svou objednávku zrušit. Pokud tak neučiní od 24hodin od doručení potvrzení objednávky, má se za to, že konkludentně souhlasí s novým návrhem na uzavření smlouvy a tímto vzniká Kupní smlouvy.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího vždy okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny.

Kupující má vždy před vlastním odesláním objednávky možnost tuto objednávku zkontrolovat a případně ji opravit. Při potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je Kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.3. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem e-shopu 4bookashki.com a v souladu s právním řádem platným v ČR.

Na veškeré zboží se vztahuje záruka minimálně 24 měsíců. Přesná délka záruční doby je stanovena výrobcem zboží u každého konkrétního zboží zvlášť. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, práva plynoucí ze záruky, apod., upravuje v podrobnostech Reklamační řád.4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který je spotřebitelem

V případě, že se Kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval Prodávajícího (písemně, formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Pokud dojde informace o zrušení objednávky Prodávajícímu před samotnou expedicí zboží, je Prodávající povinen bezplatně objednávku stornovat, čímž dochází k odstoupení od Kupní smlouvy.

V případě, že objednávka byla již vyřízena a vyexpedována, má Kupující (spotřebitel) právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a u dále uvedených případů i v neporušeném obalu, na vlastní náklady zpět Prodávajícímu, tedy má právo odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

Jakýkoli nesoulad u zboží vraceného do 14 dnů (poškození, nečistota, opotřebení, ušpiněný či jinak poškozený obal apod.) Prodávající vyřeší uvedením zboží do původního stavu před podepsáním kupní smlouvy. Veškeré náklady s tímto spojené jdou na vrub Kupujícího a budou odečteny od vracené kupní ceny (v souladu s § 2999 Část 4, Obč. z.). Prodávající bude Kupujícího předem o výši nákladů informovat a vyžádá si souhlas Kupujícího s předpokládanými náklady.

Vyjádření zájmu Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den ode dne následujícího po dni převzetí zboží. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Prodávající vrátí Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu.

Současně s odstoupením od smlouvy může Kupující zaslat prodávajícímu i vracené zboží. K němu musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik Kupní smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Odstoupení od smlouvy a vracené zboží zasílá Kupující na adresu Prodávajícího.Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem Spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, které dodavatel nemůže ovlivnit

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů,

 • softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem),

 • spočívajících ve hře nebo loterii,

 • na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a Reklamačním řádem,

 • Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který není spotřebitelem

V případě, že Kupující není spotřebitelem, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím.6. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Po potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, tedy po uzavření Kupní smlouvy, může Prodávající od takové smlouvy odstoupit jen v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V takovém případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a navrhne možné řešení odstoupení od smlouvy. Obvykle se jedná o doporučení náhradního zboží či vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet Kupujícího.7. Foto výrobku

Fotky výrobků uvedené na e-shopu 4bookashki.com, v katalogu a ostatních materiálech mohou být ilustrační. V případech, kdy se fotografie výrobků neshodují se skutečností, je pod fotografií vyznačeno "Tato fotografie je pouze ilustrační." Některé produkty se neustále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží můžou lišit od skutečnosti (např. v designu).8. Souhlas se zpracováním osobních údajů a databáze

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.9. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového e-shopu 4bookashki.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující vázán dle ustanovení těchto Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád nabývají účinnost od 1. ledna 2021. Prodávající si vyhrazuje učinit změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.
Юридическая информация о владельце сайта доставки детских книг 4BooKashki